Elevhälsan

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolsköterska, specialpedagog, skolkurator och rektor.

 

Elevhälsoteamet träffas regelbundet och arbetar då dels med nulägessituationer samt det förebyggande och långsiktiga arbetet. Vid några tillfällen per termin träffas gruppen för att fördjupa sig inom olika områden till exempel ny dokumentation, lagstiftning och liknande. För att kunna ha större möjlighet att arbeta förebyggande men också för att vara aktiv i det dagliga arbetet, samverkar elevhälsoteamet med både skolans arbetsgrupp mot diskriminering och kränkande behandling, Likabehandlingsgruppen samt skolans ledningsgrupp, samordningsgruppen. Elevhälsoteamet besöker arbetslagen 1 gång per månad för att vara delaktiga i verksamheten.

 

Huvudmålet för vårt elevhälsoarbete är att all personal ska samverka med barn och föräldrar för att skapa miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och en god hälsa hos den enskilda eleven, såväl personligt som i grupp. Arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande och leda till en trygg och stimulerande skola.

 

Skolsköterska – CLARITA MÅNSSON

Vår skolsköterskas främsta uppgift är att arbeta med det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbete, bland annat vaccinationer och regelbundna hälsokontroller. Hon har även både behovsrelaterade och planerade samtal med elever om till exempel sex/samlevnad, sömn, hygien, kost/motion, alkohol/tobak. Både enskilt och i grupp. Skolläkaren besöker skolan några gånger/termin och kan bokas genom skolsköterskan. Clarita jobbar 70% och har öppen mottagning vissa dagar (se tider på SchoolSoft), övrig tid bokas.

skolskoterska@strandskolan.org

 

Specialpedagog – NINA SJÖBLOM

Specialpedagogen arbetar främst förebyggande när det gäller barn och elever i behov av särskilt stöd. Detta sker i första hand genom handledning av skolans lärare men även i viss mån genom direkt undervisning. Nina jobbar 80% och är ledig fredagar.

specialpedagog@strandskolan.org

 

Skolkurator – ANETTE SICHTLING

Skolkuratorns arbete består till stor del av det förebyggande arbetet samt handledning till skolans lärare. Anette arbetar även förebyggande och främjande genom till exempel olika former av grupper bland eleverna. Hon är också ansvarig för skolans Likabehandlingsgrupp och för arbetet med Plan mot diskriminering, trakasseri och kränkande behandling (Likabehandlingsplanen). En viktig del i arbetet är att bistå övrig personal vid utredning när det hänt något som kan ha kränkt en elev. Anette jobbar 70% och är här varje dag i veckan.

kurator@strandskolan.org